Để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đặt mục tiêu tổng quát (dự thảo) phấn đấu cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trước năm 2030.IMG_20230304_080005

Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá - hiện đại hoá trước năm 2030

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Để đạt được những mục tiêu trên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Đổi mới tư duy về đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá; xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đẩy nhanh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục cơ cấu lại ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy đô thị hóa nhanh và bền vững, gắn kết chặt chẽ và tạo động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…..

Năm 2001, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm gần 47,9%, dịch vụ chiếm khoảng 41%, nông nghiệp chiếm 11,71%. Năm 2020, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng tăng lên 55,63%, dịch vụ giảm còn 24,89%, nông nghiệp giảm còn 11,02%.

Đến nay, hạ tầng giao thông kết nối đến nay cơ bản hoàn thành khung kết cấu chung về hạ tầng giao thông đồng bộ giữa trung tâm của tỉnh, huyện và các khu đô thị, các tuyến đường kết nối với các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và tiến tới nâng cao kết nối đồng bộ vùng Đông Nam bộ và liên vùng.

100% cơ sở sản xuất mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường đạt; 100% các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải; tỷ lệ chất thải rắn thu gom, đã xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia: Chất thải rắn y tế đạt 100%; chất thải rắn công nghiệp thông thường đạt 100%; chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 95%; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 100%; 100% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh trong đó số hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia là 87,1%. Hiện, 47/47 xã tại Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt chuẩn Nông thôn mới, 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 57,77%); 99,9% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia và tại đây đã hoàn thành xoá hộ nghèo theo chuẩn quốc gia.


https://baoxaydung.com.vn/ba-ria-vung-tau-se-hoan-thanh-muc-tieu-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-truoc-nam-2030-350049.html

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận