Pháp Luật Plus - vận tải hành khách - các bài viết về vận tải hành khách, tin tức vận tải hành khách

vận tải hành khách - các bài viết về vận tải hành khách, tin tức vận tải hành khách

4 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 242,19 tỷ USD

Trong 4 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 242,19 tỷ USD, tăng 16,1%.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1