UBND phường Cống vị - các bài viết về UBND phường Cống vị, tin tức UBND phường Cống vị

Phường Cống Vị tổ chức tập huấn PCCC&CNCH cho nhân dân trên địa bàn

Hội nghị tuyên truyền công tác PCCC&CNCH của phường Cống Vị đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trên địa bàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus