tuyên truyền pháp luật - các bài viết về tuyên truyền pháp luật, tin tức tuyên truyền pháp luật

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, chức vụ

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, chức vụ.

Theo dõi Pháp Luật Plus