tư nhân đầu tư giao thông - các bài viết về tư nhân đầu tư giao thông, tin tức tư nhân đầu tư giao thông

Cần cơ chế hút tư nhân đầu tư giao thông

Để huy động toàn xã hội tham gia đầu tư hạ tầng giao thông cần có những chính sách, cơ chế phù hợp, đảm bảo lợi ích giữa các bên.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1