TRƯƠNG XÁ - các bài viết về TRƯƠNG XÁ, tin tức TRƯƠNG XÁ

Triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018

Để bảo đảm thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật này.

Theo dõi Pháp Luật Plus