trung ương - các bài viết về trung ương, tin tức trung ương

Nhân sự đặc biệt phải là người có tài năng đặc biệt, đạo đức trong sáng

Có thể xem xét giới thiệu tái cử đối với Ủy viên Ban chấp hành đã quá 60 tuổi và Ủy viên Bộ Chính trị có độ tuổi trên 65.

Theo dõi Pháp Luật Plus