Pháp Luật Plus - trung tâm quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn - các bài viết về trung tâm quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, tin tức trung tâm quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn

trung tâm quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn - các bài viết về trung tâm quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, tin tức trung tâm quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn

Nhiều gói thầu được Trung tâm Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chỉ định thầu có bất thường?

Ngoài những gói thầu sửa chữa cơ sở vật chất, trụ sở NCERWASS xuất hiện nhà thầu quen mặt.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1