tổng cục thuế - các bài viết về tổng cục thuế, tin tức tổng cục thuế

Tổng số nợ thuế do ngành Thuế quản lý còn khá cao

Thống kê của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 4 tháng đầu năm 2021 đạt 468.088 tỷ đồng, bằng 41,9% dự toán..

Theo dõi Pháp Luật Plus