Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - các bài viết về Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, tin tức Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

Nhiều doanh nghiệp họ dầu khí sử dụng đất không hiệu quả, không đúng mục đích

Nội dung này được Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ trong báo cáo mới đây, có thể kể đến như PVGas; DPM; Dầu khí Đông Nam Bộ; Hóa chất Dầu khí…

Theo dõi Pháp Luật Plus

1