Pháp Luật Plus - tin tức bộ nông nghiệp - các bài viết về tin tức bộ nông nghiệp, tin tức tin tức bộ nông nghiệp

tin tức bộ nông nghiệp - các bài viết về tin tức bộ nông nghiệp, tin tức tin tức bộ nông nghiệp

Nhiều gói thầu được Trung tâm Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chỉ định thầu có bất thường?

Ngoài những gói thầu sửa chữa cơ sở vật chất, trụ sở NCERWASS xuất hiện nhà thầu quen mặt.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1