Nội dung này được tỉnh Quảng Nam gửi tới Tổng Cục thuế xem xét, cho ý kiến về kiến nghị mà Kiểm toán Nhà nước nêu rõ.Tin nên đọc

Tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh Quảng Nam năm 2020 ngày 03/12/2021 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực III có nội dung kết luận và kiến nghị về việc tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ kế toán trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, như sau: 

“Dự toán, thanh toán tiền điện chiếu sáng công cộng bao gồm cả 10% thuế GTGT đầu ra là không đúng với quy định điểm b khoản 11 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC.” 

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị: "Chỉ đạo Sở Công Thương, UBND thành phố Hội An, huyện Duy Xuyên và các đơn vị trên địa bàn kiểm tra rà soát toàn bộ kinh phí ngân sách nhà nước đã chi trả 10% thuế giá trị gia tăng điện chiếu sáng công cộng cho Công ty Điện lực Quảng Nam trái quy định (Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013), từ khi Thông tư này có hiệu lực thi hành, để hoàn trả NSNN” và "Thu hồi nộp ngân sách nhà nước các khoản chi sai chế độ số tiền 1.658.411.031 đồng (bao gồm: Sở Công Thương 656.158.597 đồng; Hội An 718.252.434 đồng; Duy Xuyên 284.000.000 đồng) do dự toán, thanh toán bao gồm cả thuế GTGT 10% đối với chi phí tiền điện chiếu sáng công cộng". 

image_tiz1614827333-2

TP Hội An (Quảng Nam) về đêm. Ảnh vietgoing.com

Được biết, sau khi Kiểm toán Nhà nước kiến nghị các nội dung liên quan, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về thuế GTGT tính trên tiền điện chiếu sáng công cộng nêu trên; tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn có ý kiến khác nhau, cụ thể: 

1. Theo Công văn số 1763/TCT-DNL ngày 25/5/2022 của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế GTGT cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong đó có nêu: “Doanh thu từ hoạt động bán điện chịu thuế giá trị gia tăng với thuế suất 10%”. 

Căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Công ty Điện lực Quảng Nam xác định là đơn vị bán điện phải tính thuế GTGT đầu ra theo thuế suất 10% (bao gồm cả bán điện trực tiếp chiếu sáng công cộng). 

2. Các tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với Công ty Điện lực Quảng Nam mua điện với mục đích sử dụng điện “chiếu sáng công cộng”. Điện năng sử dụng chiếu sáng được xác định qua chỉ số công tơ điện trực tiếp chiếu sáng công cộng. 

Tại điểm b khoản 11 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế GTGT, quy định: “11. Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ. Các dịch vụ nêu tại khoản này không phân biệt nguồn kinh phí chi trả. Cụ thể: 

b) Chiếu sáng công cộng bao gồm chiếu sáng đường phố, ngõ, xóm trong khu dân cư, vườn hoa, công viên. Doanh thu không chịu thuế là doanh thu từ hoạt động chiếu sáng công cộng”. 

Hệ thống chiếu sáng công cộng đường phố, ngõ, xóm trong khu dân cư do nhà nước đầu tư hoặc tổ chức, cá nhân đóng góp; hoạt động chiếu sáng công cộng phát sinh tiền điện chiếu sáng mua trực tiếp của Công ty Điện lực theo giá điện chiếu sáng công cộng do Chính phủ quy định không thông qua trung gian; căn cứ quy định trên thì tiền điện mua của Công ty Điện lực phục vụ duy nhất chiếu sáng công cộng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. 

Để đảm bảo cơ sở thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và chỉ đạo các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước chi cho điện chiếu sáng công cộng các năm tiếp theo, UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Tổng cục Thuế xem xét, cho ý kiến cụ thể: 

Các đơn vị được giao kinh phí từ ngân sách nhà nước và ký hợp đồng trực tiếp với Công ty Điện lực mua điện để chiếu sáng công cộng có thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại điểm b khoản 11 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính như kết luận của Kiểm toán Nhà nước không. 

Trường hợp, thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng thuế suất 10% thì đề nghị Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính làm việc với Kiểm toán Nhà nước để thống nhất việc áp dụng pháp luật thuế. 

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin vụ việc khi có diễn biến mới.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận