Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định xử phạt Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP, với một loại lỗi vi phạm được chỉ ra.cuc-dien-tai-chinh-cua-pv-gas-sau-thoai-von1603340006

Ảnh minh họa. (Nguồn: PV Gas)

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas, Mã HoSE: GAS).

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP bị xử phạt số tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Công ty chưa trình bày đầy đủ nội dung về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2021.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP cũng bị xử phạt số tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HoSE các tài liệu gồm: Báo cáo thường niên năm 2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 36/NQ-KVN ngày 20/5/2022 thông qua các nội dung chính của Thư thỏa thuận cơ chế phát hóa đơn và thanh toán tạm cho khối lượng khí năm 2022 theo GSPA Lô 06.1;

Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-KVN ngày 05/3/2021 về việc thông qua các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 01 Hợp đồng mua bán khí số 142/2020/PVGAS/HĐK-PVFCCo/B1 giữa PV GAS và PVFCCo; Nghị quyết HĐQT số 87/NQ-KVN ngày 28/9/2021 về việc chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi số 01 Thỏa thuận về việc tạm thanh toán dịch vụ thu gom, tiếp nhận và nén khí bể Cửu Long về bờ năm 2021 giữa PVN, PV GAS và Vietsopetro; Nghị quyết HĐQT số 100/NQ-KVN ngày 14/12/2021 chấp thuận các nội dung chính của sửa đổi, bổ sung số 08 Hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc.

PV Gas còn bị xử phạt số tiền 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Theo đó, Công ty không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Cuối cùng, UBCKNN xử phạt Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP số tiền 125 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Cụ thể, Công ty chỉ có 01 thành viên HĐQT độc lập trên tổng số 06 thành viên HĐQT.

Như vậy, tổng số tiền mà PV Gas bị phạt là 270 triệu đồng.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP ghi nhận doanh thu cả năm đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của PV Gas đạt hơn 15 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 70% so với kết quả của năm 2021.

Tổng tài sản của Công ty ở thời điểm 31/12/2022 là hơn 82,6 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm hồi đầu năm. Trong đó, chủ yếu là tài sản ngắn hạn (chiếm trên 67%).

Nợ phải trả ở thời điểm kết thúc năm tài chính 2022 của PV Gas là hơn 21,4 nghìn tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt hơn 61,1 nghìn tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận