Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, mô giới bất động sản.UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành văn bản gửi các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố về việc thực hiện Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Quán triệt và thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023; Công văn số 178/TTg-CN ngày 27/3/2023; Công điện số 194/CĐ- TTg ngày 01/4/2023; Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 và tại các văn bản chỉ đạo khác có liên quan. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phải coi đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng cần tập trung giải quyết theo nguyên tắc vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải giải quyết.

Khẩn trương quán triệt đến từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân né tránh, đùn đẩy công việc, thoái thác nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền; thực hiện luân chuyển, xử lý cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, hoạt động môi giới bất động sản và hành vi đưa thông tin không chính xác, gây tác động tiêu cực đến hoạt động của thị trường tài chính, tín dụng, bất động sản…

Du-an-Nam-Hoang-Dong-Lang-Son-scaled.

Một  dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ảnh Internet

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính huy động các tổ chức, chuyên gia để định giá đất đai theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra về quản lý sử dụng đất, tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tham mưu xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát quy hoạch các dự án nhà ở, bất động sản trên địa bàn chưa bố trí quỹ đất nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, khẩn trương rà soát, điều chỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đảm bảo quỹ đất cho nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được phân khai.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, thống kê số lượng các dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn; phân loại các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc; chủ động làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án có vướng mắc hoặc triển khai chậm để xác định rõ các nguyên nhân, kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; tông hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo các vướng mắc thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội trong đó chỉ rõ các điều khoản của quy định, văn bản là nguyên nhân của các vướng mắc gửi về Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành trình UBND tỉnh trước ngày 13/6/2023. Tập trung triển khai có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong việc rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn ưu đãi của đối tượng được hưởng chính sách để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình và xử lý nghiêm các chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản thực hiện không đúng quy định pháp luật. Rà soát, đôn đốc việc xây dựng kế hoạch của các huyện, thành phố để triển khai các dự án khu đô thị, khu dân cư, nhà ở trên địa bàn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương, tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình thẩm định, phê duyệt theo kế hoạch….

Các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, tích cực triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ tại điểm 11 và các nội dung khác có liên quan của Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận