UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND TP về một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn TP.Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo quy định mới được nêu tại Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, căn cứ kế hoạch sử dụng đất TP 5 năm (2021-2025) và các kỳ tiếp theo; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và các quy định hiện hành, định kỳ tháng 5 và tháng 9 hàng năm, UBND cấp huyện lập danh mục các dự án phải thu hồi đất (theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013); danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (theo Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 2013) vào mục đích khác, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình UBND TP báo cáo HĐND TP tại kỳ họp giữa năm và cuối năm.

Về kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, UBND cấp huyện tổ chức xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án sử dụng đất để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định tại Khoản 6 Điều 36 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND TP Hà Nội phê duyệt theo quy định.

Đối với dự án nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND nêu rõ, hàng quý, trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, văn bản đề nghị của tổ chức thực hiện theo hình thức nhận chuyển nhượng, quy mô của dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường TP chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND cấp huyện (nơi có đất) tổ chức rà soát nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất; đánh giá sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, sự phù hợp quy hoạch xây dựng, trình UBND TP phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm để làm căn cứ thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng theo quy trình và quy định.

Trong Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND, UBND TP Hà Nội cũng bổ sung một số nội dung về thực hiện đối với dự án sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất được nêu Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND như quy định rõ về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ của thửa đất để tách thành dự án độc lập… Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 4/6/2022.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận