Ngày 14/2, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các quận, huyện, thị xã chấn chỉnh công tác lập, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm.Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND TP Hà Nội phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 30 quận, huyện, thị xã. Tuy nhiên, nội dung trình của Sở Tài nguyên và Môi trường còn một số nội dung phải hoàn thiện, chỉnh sửa và thời điểm trình, chuyển hồ sơ còn chưa đảm bảo.

Để khắc phục nội dung trên, UBND TP yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thẩm định, trình UBND TP phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, đảm bảo đúng quy trình và thời điểm UBND TP phê duyệt theo quy định của pháp luật.

10

Ảnh minh hoạ.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã hoàn toàn chịu trách nhiệm về chỉ tiêu sử dụng đất, việc đảm bảo tính pháp lý, chính xác, điều kiện theo quy định của danh mục các dự án thực hiện trong năm, thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục, các nội dung trong hồ sơ, tờ trình, quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định tại Điều 48 Luật Đất đai 2013 (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018). Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, giám sát UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận