CTCP Gang thép Thái Nguyên đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với khoản lỗ sau thuế hơn 19 tỷ đồng.Tiếp tục báo lỗ sau thuế

CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco, mã TIS) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với doanh thu thuần đạt hơn 2.445 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2021.

Cùng với đó, lợi nhuận gộp của công ty giảm 60% từ hơn 139 tỷ đồng của năm 2022, xuống chỉ còn gần 56 tỷ đồng của năm 2023.

Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 19 tỷ đồng, trong khi cùng cùng dương 42 tỷ đồng.

341859860_1355025945042779_8444512336629554118_n

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Tạp chí Nhà đầu tư)

Kết thúc quý 1/2023, CTCP Gang thép Thái Nguyên ghi nhận lỗ sau thuế hơn 19 tỷ đồng trong quý đầu năm. 

Đáng chú ý, trong quý 4/2022, Tisco cũng báo lỗ, với khoản lợi nhuận sau thuế âm gần 9 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Tisco đạt hơn 10.750 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Số dư tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận cuối kỳ đạt 77 tỷ đồng, giảm 26% so với thời điểm đầu năm.

Đáng chú ý, hàng tồn kho của công ty ghi nhận ở mức 2.132 tỷ đồng ở thời điểm kết thúc quý 1/2023, tức là tăng 21% so với đầu năm 2023. Như vậy, hàng tồn kho đang chiếm hơn 73% tài sản ngắn hạn của Gang thép Thái Nguyên.

Khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trên tổng tài sản của Tisco là tài sản dở dang dài hạn, đạt 6.353 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là chi phí xây dựng dự án “Cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên – giai đoạn 2”.

Tính đến hết ngày 31/3/2023, nợ phải trả của TIS là hơn 8.807 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm 2023. Trong đó,  nợ phải trả ngắn hạn lên tới 6.413 tỷ đồng, chiếm 72% trong cơ cấu nợ phải trả.

Cổ phiếu bị đưa vào diện bị cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo quyết định về việc đưa cổ phiếu TIS của CTCP Gang Thép Thái Nguyên vào diện cảnh báo.

Theo đó, cổ phiếu Tisco bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 31/3/2023 do báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bị cảnh báo, TIS phải có văn bản gửi HNX giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Tại báo cáo tài chính kiểm toán 2022 được công bố trước đó, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC cũng đã nêu cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong đó:

Dự án mở rộng Gang thép giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên được triển khai từ năm 2007, việc đầu tư dự án đã kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu và hiện vẫn chưa hoàn thành. Hiện tại, Chính phủ và các cơ quan có liên quan đang trong quá trình xứ lý các sai phạm, tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn để hoàn thành dự án. Do vậy, bên kiểm toán không thể xác định được ảnh hưỏng của các vấn đề này đến:

Giá trị các khoản mục “Trả trước cho người bán”; “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang”; ‘Phải trả cho nhà cung cấp” có liên quan đến dự án được công ty trình bày tại các thuyết minh số 6, 10, 14 cũng như các chỉ tiêu khác có liên quan được trình bày trên Báo cho tài chính.

Giá trị chi phi lãi vay được vốn hóa vào Dự án (trình bày tại thuyết minh số 10) kể từ thời điểm dự án này chậm tiến độ.

Và tổn thất có thể có liên quan đến dự án cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đến các chỉ tiêu khác có liên quan được trình bày trên báo cáo tài chính.

Tisco trình bày tại thuyết minh số 37.2, Công ty được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với một số mỏ tại khu vực huyện Đại Từ và huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên với tổng số tiền 65.262.703.000 đồng. Tuy nhiên, công ty chưa thực hiện điều chỉnh báo cáo tài chính theo số tiền dược phê duyệt do chưa xác định được số tiền phải điều chỉnh tương ứng cho từng khu vực.

Do vậy, bên kiểm toán không thể xác định được ảnh hưởng của vấn đề này đến chỉ tiêu "Dự phòng phải trả dài hạn" và các chỉ tiêu khác có liên quan được trình bày trên báo cáo tài chính của Tisco.

Kiểm toán cũng nêu vấn đề cần nhấn mạnh, tại thời điểm 31/12/2022, nợ phải trả của TIS vượt 4,21 lần vốn chủ sở hữu; nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn gần 3.416 tỷ đồng; một số khoản nợ gốc và lãi vay phải trả ngân hàng liên quan đến Dự án mở rộng Gang thép giai đoạn 2 đã quá hạn thanh toán.

"Bên cạnh đó, lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh sụt giảm mạnh, dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh bị âm. Những sự kiện này, cùng với các vấn đề được nêu ở Thuyết minh số 1 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty. Báo cáo tài chính hợp nhất vẫn được trình bày trên cơ sở giả định về khả năng hoạt động liên tục", kiểm toán nhấn mạnh.

Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm chính kết thúc ngày 31/12/2022 chỉ đưa ra ý kiến về tình hình tài chính của Tisco tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày như đã trình bầy tại các nội dung trên. Báo cáo kiếm toán này không đưa ý kiến về giá trị các khoản chi phí dầu tư xây dụng cơ bản dở dang đang trình bày lại tại mã số 242 trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất.

Giá trị các khoản chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang này được kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 - Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Ngoài ra, Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Thái Trung (công ty con) được thành lập từ năm 2011, đang trong giai đoạn đầu tư với hoạt động kinh doanh chính là thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, công ty này tạm dừng hoạt động để hoàn thiện thủ tục xin giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Do đó, số liệu của Công ty CP Khai thác và Chế biến Khoảng sản Thái Trung đang dừng để hợp nhất là số liệu của bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ không được hợp nhất do không có số liệu tương ứng.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận