Lợi nhuận sau thuế thu nhập năm 2022 của Đạm Phú Mỹ đạt hơn 5.584 tỷ đồng, là mức lãi cao nhất kể từ khi công ty niêm yết trên HoSE.4718_6_thang_yyu_nym_2021_pvfcco_tyng_tryyng_mynh_vy_hoa_chyt_va_npk_phu_my_2

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Tài nguyên Môi trường)

Ngày 27/6 tới đây, Tổng Công ty Phân bón và hoá chất Dầu khí (mã HoSE: DPM, sau đây sẽ gọi tắt là: Đạm Phú Mỹ) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023.

Tới thời điểm hiện tại, Công ty đã công bố tài liệu họp.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Đạm Phú Mỹ đề xuất chia cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 70%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu nhận được 7.000 đồng.

Kế hoạch kinh doanh 2023 trình lên cổ đông không thay đổi so với nghị quyết HĐQT đã ban hành trước đó với doanh thu hợp nhất đạt 17.372 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.250 tỷ, lần lượt giảm 7% và 60% so với thực hiện trong năm trước. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,22 lần.

Mức chi trả cổ tức năm 2023 dự kiến là 40%.

Cũng trong năm 2023, DPM dự kiến chi 492 tỷ để đầu tư, trong đó 282,7 tỷ đồng dùng để mua sắm tài sản, trang thiết bị và 209,3 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản.

Một tờ trình khác cũng được đưa ra thảo luận là việc xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, mục đích là để đảm bảo tình hình chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ. 

Theo báo cáo tài chính của công ty mẹ của công ty tại ngày 31/12/2022, tổng vốn chủ sở hữu đạt 13.779 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần vốn điều lệ là 3.914 tỷ đồng.

Tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, Tổng Công ty Phân bón và hoá chất Dầu khí ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 18.627 tỷ đồng, tăng 45% so với năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập năm 2022 của Đạm Phú Mỹ đạt hơn 5.584 tỷ đồng, tăng 76% so với kết quả của năm 2021. Đây cũng là mức lãi cao nhất kể từ khi công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vào năm 2007.

Kết thúc quý đầu năm 2023, Tổng Công ty Phân bón và hoá chất Dầu khí ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.264 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 262 tỷ đồng, lần lượt giảm 44% và giảm 87% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, so với chỉ tiêu đặt ra của năm 2023, Đạm Phú Mỹ mới đạt 18,8%  kế hoạch về doanh thu và 11,6% chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận