Theo Thông tư số 14/2022/TT-NHNN ban hành ngày 31/10/2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 (thay thế Thông tư 12/2019/TT-NHNN).Tin nên đọc

Thông tư số 14 quy định rõ chức danh và mã số ngạch các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng, gồm:

1. Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng

Mã số: 07.044

2. Kiểm soát viên chính ngân hàng

Mã số: 07.045

3. Kiểm soát viên ngân hàng

Mã số: 07.046

4. Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng

Mã số: 07.048

5. Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ

Mã số: 07.047

Việc xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng

Các ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng quy định tại Thông tư này áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (đã được sửa đổi, bổ sung) như sau:

a) Ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

b) Ngạch Kiểm soát viên chính ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

c) Ngạch Kiểm soát viên ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

d) Ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

đ) Ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

1330_ngan_hang

Hình ảnh minh họa. Nguồn ảnh Thời báo Ngân hàng.

Việc chuyển xếp lương đối với công chức từ các ngạch công chức chuyên ngành hiện giữ sang ngạch công chức chuyên ngành Ngân hàng quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

Ngoài ra, vào ngày 11/11/2022, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước trong đó thống nhất với đề xuất tăng lương cơ sở từ 01/7/2023.

Cụ thể, công chức, viên chức nói chung và công chức ngân hàng nói riêng sẽ được tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 01/7/2023. Kéo theo đó, từ 01/7/2023, lương công chức ngân hàng cũng được tăng tương ứng theo mức tăng của lương cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận