thừa phát lại - các bài viết về thừa phát lại, tin tức thừa phát lại

Tạo khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển bền vững nghề Thừa phát lại

Sau 6 năm (2009 - 2015) thực hiện thí điểm, chế định Thừa phát lại (TPL) đã được Quốc hội cho thực hiện chính thức trên phạm vi cả nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus