Pháp Luật Plus - thừa kế di sản - các bài viết về thừa kế di sản, tin tức thừa kế di sản

thừa kế di sản - các bài viết về thừa kế di sản, tin tức thừa kế di sản

Chứng thực khai nhận di sản thừa kế ở đâu?

Sau 15 ngày niêm yết thông báo, nếu không có tranh chấp, khiếu nại gì, văn bản thoả thuận phân chia di sản sẽ được lập.

Theo dõi Pháp Luật Plus