thủ tướng chính phủ phạm minh chính - các bài viết về thủ tướng chính phủ phạm minh chính, tin tức thủ tướng chính phủ phạm minh chính

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước

Ngày 12/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1