Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng - các bài viết về Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, tin tức Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng

Sẽ áp dụng 2 quy chuẩn mới về an toàn cháy cho nhà, công trình và nhà chung cư

Đó là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BXD về an toàn cháy cho nhà, công trình; QCVN 04:2019/BXD nhà chung cư và các QCVN liên quan khác.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1