Pháp Luật Plus - Thứ trưởng Bộ Giáo dục - các bài viết về Thứ trưởng Bộ Giáo dục, tin tức Thứ trưởng Bộ Giáo dục

Thứ trưởng Bộ Giáo dục - các bài viết về Thứ trưởng Bộ Giáo dục, tin tức Thứ trưởng Bộ Giáo dục

Tiểu sử và quá trình công tác của Thứ trưởng Lê Hải An

Ông An đã hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; Phó chủ nhiệm 3 đề tài nghiên cứu cấp nhà nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết