Thông tư 68/2019/TT-BTC - các bài viết về Thông tư 68/2019/TT-BTC, tin tức Thông tư 68/2019/TT-BTC

Hoá đơn giấy có phải hủy trước ngày 01/11/2020 thay thế hóa đơn điện tử hay không?

Thời điểm phải áp dụng hóa đơn điện tử chưa được hiểu thống nhất cùng với vướng mắc là có phải hủy hoá đơn giấy trước ngày 01/11/2020 hay không?

Theo dõi Pháp Luật Plus