THIỆT HẠI - các bài viết về THIỆT HẠI, tin tức THIỆT HẠI

Thiên tai năm 2020, Lâm Đồng thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng và 5 người thiệt mạng

Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai gây ra khoảng 100 tỷ đồng, so với thiệt hại năm 2019 giảm 185 tỷ đồng, nhưng số người chết tăng 4 người.

Theo dõi Pháp Luật Plus