thị trấn tiêu biểu” - các bài viết về thị trấn tiêu biểu”, tin tức thị trấn tiêu biểu”

Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi): Bổ sung danh hiệu thi đua “Xã tiêu biểu”, “Phường, thị trấn tiêu biểu” 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Theo dõi Pháp Luật Plus

1