thanh toán - các bài viết về thanh toán, tin tức thanh toán

Đà Nẵng thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đối với các thủ tục đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, cung cấp thông tin các thủ tục đất đai thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo dõi Pháp Luật Plus