Pháp Luật Plus - tham nhũng vặt - các bài viết về tham nhũng vặt, tin tức tham nhũng vặt

tham nhũng vặt - các bài viết về tham nhũng vặt, tin tức tham nhũng vặt

“Tham nhũng vặt”, xấu mặt công quyền

Tăng cường xử lý và ngăn chặn có hiệu quả việc nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp trong bộ máy hành chính của chúng ta.

Theo dõi Pháp Luật Plus