tập đoàn - các bài viết về tập đoàn, tin tức tập đoàn

Các tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước nợ: Tài sản 2,7 triệu tỷ đồng, nợ chiếm 1,4 triệu tỷ đồng

Một số Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước có số nợ vay từ các NHTM và TCTD lớn như EVN (110.194 tỷ đồng); PVN (184.457 tỷ đồng); Vinachem (21.801 tỷ đồng)...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1