Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN - các bài viết về Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN, tin tức Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN

Cần làm rõ điểm “bất thường” trong quy chế đấu thầu của PVN

Đưa điều kiện riêng để hạn chế nhà thầu… là những vấn đề mà nhà thầu bảo hiểm phản ứng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) mới ban hành.

Theo dõi Pháp Luật Plus