Pháp Luật Plus - tạm dừng mọi hoạt động tụ tập trên 20 người - các bài viết về tạm dừng mọi hoạt động tụ tập trên 20 người, tin tức tạm dừng mọi hoạt động tụ tập trên 20 người

tạm dừng mọi hoạt động tụ tập trên 20 người - các bài viết về tạm dừng mọi hoạt động tụ tập trên 20 người, tin tức tạm dừng mọi hoạt động tụ tập trên 20 người

Thủ tướng Chính phủ: Tạm dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người

Thủ tướng yêu cầu ít nhất trong 2 tuần tới, người đứng đầu chính quyền các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện trên 20 người.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1