Công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được TP Vĩnh Yên triển khai đồng bộ, hiệu quả bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.Thời gian quan, công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được Thành phố Vĩnh Yên( Vĩnh Phúc) triển khai thực hiện đồng bộ, thường xuyên, góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng lưu thông hàng hóa, ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

Nhằm tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và UBND thành phố Vĩnh Yên về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn thành phố và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo chuyển biến sâu rộng, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

1000-chiec-op-dt-1685177217

Công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được TP Vĩnh Yên triển khai đồng bộ, hiệu quả bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.

Trong năm 2023, Ban chỉ đạo 389 thành phố Vĩnh Yên tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng, UBND các xã, phường triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh,Thành phố. Tiến hành rà soát, tổng hợp những bất cập, chồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chỉ đạo phòng, ban, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao và địa bàn được phân công quản lý, phụ trách tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, thanh tra chuyên ngành đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ,...đối với các loại hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Tập trung kiểm tra kiểm soát phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu và gian lận thương mại như: Pháo nổ, đồ chơi trẻ em kích động bạo lực, văn hóa phẩm cấm lưu hành, thuốc lá, rượu ngoại nhập lậu, động vật hoang dã. Các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, các dịch vụ nhà hàng, cơ sở lưu trú và các dịch vụ phục vụ Lễ hội, tiến hành kiểm tra, kiểm soát toàn diện đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh truyền thống và trên môi trường thương mại điện tử.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận