Trước mắt, tạm dừng việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức và bổ sung cấp ủy, bổ nhiệm cán bộ, quản lý đối với cấp huyện, xã...Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa trong việc tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Chỉ đạo rà soát, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và dự kiến phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2026 - 2030.

a2-kt-9611

Tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận công chức trên toàn tỉnh Nghệ An - ảnh minh họa

Theo đó, tạm dừng việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức và bổ sung cấp ủy, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với cấp huyện, cấp xã trong phạm vi toàn tỉnh cho đến khi Đề án tổng thể cấp tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp thật sự cần thiết phải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền.

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Công văn số 1757-CV/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận