Đây là các hoạt động nhằm hướng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai.

Ngày 18/5 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản gửi các phòng, Thanh tra, giám sát NHNN cùng các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và BCH TWĐ (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, NHNN Việt Nam chi nhánh Đồng Nai đã đề nghị các phòng, Thanh tra, Giám sát NHNN chi nhánh tỉnh, các tổ chức tín dụng (TCTD) chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn thực hiện một số giải pháp.

Cụ thể: Phải nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn bằng cách tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến nội dung của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH TWD khóa XIII và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác điều hành chính sách tiền tệ, cơ chế, chính sách tín dụng và hoạt động ngân hàng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Song song với đó, cần nghiên cứu, rà soát, có ý kiến đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện mở rộng tín dụng và tăng cường khả năng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Công tác triển khai các giải pháp về tiền tệ, tín dụng nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng được xem xét, ngoài việc thúc đẩy tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng như tạo điều kiện cho hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn còn cần tích cực và đa dạng triển khai các chương trình kết nối ngân hàng với các cá nhân, tổ chức, các sở, ngành tại địa phương để nắm bắt nhu cầu, thông tin, nhận diện khó khăn, vướng mắc nhằm tham mưu, tháo gỡ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Tiếp tục phát huy vai trò chủ lực của Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong cho vay phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn, tổ chức có hiệu quả các chính sách tín dụng, chuyển đổi nghề và các chương trình chính sách góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận