Bảng lương công chức ngành thuế sẽ thay đổi ra sao từ 1/7/2023nganh-thue-tien-phong-cai-cach-hien-dai-hoa-thuc-day-chuyen-doi-so-20230119104223

Hình ảnh minh họa - Cán bộ công chức cơ quan Tổng cục Thuế. Ảnh: Đại Dương

Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch).

Căn cứ quy định này, trong năm 2023, công chức thuế cũng như các ngạch công chức khác chưa thực hiện cải cách tiền lương theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW. Khi thực hiện tăng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2023 thì thu nhập bình quân cả năm 2023 của công chức ngành Thuế không vượt quá so với năm 2022.  

Về nội dung điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị quyết số 69 nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/02/2022 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, tại khoản 4 Điều 3 quy định: Giao Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hôi, Bộ Y tế, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy định hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện điểm c khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1506/QĐ-TTg.

Tại Tổng cục Thuế, ngạch công chức chuyên ngành thuế được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư 29/2022/TT-BTC ngày 3/6/2022, theo đó:

Về hệ số: Công chức chuyên ngành thuế có chức danh và mã ngạch và xếp lương theo Điều 3, Điều 24 Thông tư 29 năm 2022

Screen Shot 2023-02-14 at 06.13.22

Muốn làm công chức ngành thuế thì tối thiểu phải có bằng cấp gì?

Chương III Thông tư 77/2019/TT-BTC có quy định về chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thuế, theo đó:

Kiểm tra viên cao cấp thuế (mã số 06.036): Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

Kiểm tra viên chính thuế (mã số 06.037): Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

Kiểm tra viên thuế (mã số 06.038): Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

Kiểm tra viên trung cấp thuế (mã số 06.039): Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

Nhân viên thuế (mã số 06.040): Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận