sửa đổi - các bài viết về sửa đổi, tin tức sửa đổi

Dấu ấn 12 lần Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng

Trong hơn 90 năm thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 lần đại hội và bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng khi cần.

Theo dõi Pháp Luật Plus