sử dụng - các bài viết về sử dụng, tin tức sử dụng

Thuốc lá, rượu nhập khẩu và sản xuất trong nước sẽ phải dán tem điện tử

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 23/2021/TT-BTC, về việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

Theo dõi Pháp Luật Plus