Pháp Luật Plus - sở nông nghiệp và phát triển nông thôn - các bài viết về sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, tin tức sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

sở nông nghiệp và phát triển nông thôn - các bài viết về sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, tin tức sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

Kết luận nguyên nhân ngao chết hàng loạt ở Hậu Lộc

Sở Nông nghiệp Thanh Hóa vừa có kết luận nguyên nhân ngao chết ở Hậu Lộc là do mật độ nuôi quá dày.

Theo dõi Pháp Luật Plus