Sở GD & ĐT - các bài viết về Sở GD & ĐT, tin tức Sở GD & ĐT

Nhà trường vận động phụ huynh đóng tiền lo cơm, nước cho các cán bộ coi thi tốt nghiệp

Một trường THPT ở Vĩnh Long đã mời tất cả phụ huynh đến họp vận động đóng tiền lo cơm, nước cho các cán bộ coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus