sinh thái - các bài viết về sinh thái, tin tức sinh thái

Hơn 15.000 tỷ đồng xây dựng Đà Nẵng - TP môi trường giai đoạn 2021 - 2030

Phấn đấu đến năm 2025, thành phố Đà Nẵng đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, có lộ trình đến năm 2030 theo hướng đô thị sinh thái.

Theo dõi Pháp Luật Plus