Pháp Luật Plus - quyền thừa kế - các bài viết về quyền thừa kế, tin tức quyền thừa kế

quyền thừa kế - các bài viết về quyền thừa kế, tin tức quyền thừa kế

Chứng thực khai nhận di sản thừa kế ở đâu?

Sau 15 ngày niêm yết thông báo, nếu không có tranh chấp, khiếu nại gì, văn bản thoả thuận phân chia di sản sẽ được lập.

Theo dõi Pháp Luật Plus