quy định - các bài viết về quy định, tin tức quy định

Cần quy định rõ hơn trách nhiệm kê biên tài sản của cơ quan điều tra

Người có thẩm quyền không áp dụng biện pháp kê biên dẫn đến người phải THA tẩu tán tài sản, giảm hiệu quả THA.

Theo dõi Pháp Luật Plus