Pháp Luật Plus - quê Bác - các bài viết về quê Bác, tin tức quê Bác

quê Bác - các bài viết về quê Bác, tin tức quê Bác

Tín dụng chính sách thổi bùng sức sống nông thôn mới ở Nam Đàn

Nam Đàn vượt qua khó khăn trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2018 và cao hơn là hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus