PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG - các bài viết về PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG, tin tức PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông

Bộ Giao thông Vận tải vừa có Công văn hảo tốc về việc hướng dẫn các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông.

Theo dõi Pháp Luật Plus