phương án - các bài viết về phương án, tin tức phương án

Hai phương án lương tối thiểu vùng 2021

Hội đồng Tiền lương Quốc gia ngày 23/6 bàn thảo việc chưa tăng lương tối thiểu vùng hoặc xem xét điều chỉnh tăng 2,5% từ ngày 1/7/2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Trình phương án không thi THPT quốc gia

Trình phương án không thi THPT quốc gia

0
Dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu của Thủ tướng trước đó. Hai kịch bản thi được Bộ đưa ra, trong đó có cả tình huống không tổ chức kỳ thi này.