Phó giám đốc sở - các bài viết về Phó giám đốc sở, tin tức Phó giám đốc sở

Sửa quy định số lượng Phó Giám đốc sở, Phó Trưởng phòng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ..

Theo dõi Pháp Luật Plus