Pháp Luật Plus - Phó Chủ tịch quốc hội - các bài viết về Phó Chủ tịch quốc hội, tin tức Phó Chủ tịch quốc hội

Phó Chủ tịch quốc hội - các bài viết về Phó Chủ tịch quốc hội, tin tức Phó Chủ tịch quốc hội

Nỗ lực thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác tư pháp Việt Nam- Lào

Ngày 02/6, tại trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp Bộ trưởng Tư pháp Lào Xay- xỉ Xẳn-ti-vông (Xaysi Santivong).

Theo dõi Pháp Luật Plus