phổ biến pháp luật - các bài viết về phổ biến pháp luật, tin tức phổ biến pháp luật

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW...

Theo dõi Pháp Luật Plus