Trường chính trị tỉnh Kon Tum cho thuê bãi xe, căng tin... thu hàng trăm triệu đồng trái quy định

0
Năm 2017, đơn vị cho thuê bãi giữ xe, căn tin để tạo nguồn thu cho công đoàn cơ sở là không đúng quy định, số thu năm 2017 là 79.052.000 đồng, năm 2018 là 62,250.000 đồng.

Trường chính trị tỉnh Kon Tum là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy Kon Tum, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum.

Trường có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Trường Chính trị tỉnh Kon Tum đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của UBND tỉnh về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động được ngân sách tỉnh cấp...Đây là đơn vị dự toán cấp 1 được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính do ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động.

Theo đó, ngày 29/6/2020, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đã ban hành Kết luận số 2337/STC-TTr. Kết luận về việc thanh tra tài chính năm 2017, năm 2018 tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum.

2222

Trường Chính trị tỉnh Kon Tum.

Theo kết luận của Sở Tài chính Kon Tum thì trường Chính trị tỉnh Kon Tum thực hiện tương đối tốt một số lĩnh vực như xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, tiếp nhận, quản lý sử dụng nguồn kinh phí ngân sách...Tuy nhiên trường vẫn còn đề tồn tại nhiều sai phạm cụ thể như:

Sử dụng, hạch toán tài sản cố định sai quy định

Năm 2017 trường Chính trị tỉnh Kon Tum chưa chuyển những tài sản cố định không đủ tiêu chuẩn theo dõi, quản lý sử dụng như công cụ, dụng cụ theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính.

Năm 2017, đơn vị kiểm kê thiếu và để ngoài sổ sách các tài sản: các phương tiện vận tải đường bộ khác như xe ô tô, hệ thống truyền dẫn điện, nước.

Năm 2018 đơn vị kiểm kê thiếu và để ngoài sổ sách các tài sản: Bình năng lượng mặt trời, giường gỗ, nhà để xe gần Phòng bảo vệ.

Năm 2017, đơn vị cho thuê bãi giữ xe, căn tin để tạo nguồn thu cho công đoàn cơ sở là không đúng quy định tại Khoản 2, Điều 16, Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước 2008, Số thu năm 2017 là 79.052.000 đồng; Năm 2018, đơn vị cho thuê bãi giữ xe, căn tin mà không có đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê liên kết, liên doanh là chưa phù hợp

Việc giao nguồn thu cho Công đoàn cơ sở (CĐCS) thực hiện là không đúng quy định về quản lý tài sản Số thu năm 2018 là: 62,250.000 đồng.

Thực hiện chế độ chính sách

Đơn vị chấp hành đúng các quy định về định mức chỉ cho từng nội dung, đúng chế độ quy định của Nhà nước, theo quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các Nghị định Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên trong quá trình điều hành quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn tài chính phát sinh tại Đơn vị vấn còn một số vấn đề hạn chế như sau: Chưa xây dựng phương án tự chủ kịp thời trình cấp có thẩm quyền giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho đơn vị theo quy định hiện hành.

Thực hiện tự kiểm tra tài chính một số nội dung, thành phần tổ tự kiểm tra chưa phù hợp theo quy định tại quyết định số 67/2004/QĐ-BTC, ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính về ban hành quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước.

Công khai tài chính hàng năm tại đơn vị chưa đúng quy định tại Thông tư số 21/2005/TT-BTC, ngày 22/3/2005, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về công khai dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách hàng năm (Thực hiện niêm yết công khai tại địa điểm thuận lợi để cán bộ, công chức, người lao động biểt, theo dõi giám sát).

Công tác mở số sách theo dõi, chứng từ kế toán, báo cáo quyết toán thực hiện theo từng nguồn kinh phí Việc xác định chênh lệch thu - chi hoạt động sự nghiệp có thu để phân phối và trích lập các quỹ, đơn vị thực hiện chưa đầy đủ, chưa rõ ràng số liệu cụ thể theo kết quả thực hiện của từng niên độ kế toán. Việc quản lý sử dụng các nguồn quỹ tại đơn vị chưa đúng, chưa phù hợp với nội dung chi quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành về quản lý sử dụng từng nguồn quỹ.

Chưa xác định kết quả cung ứng dịch vụ, thực hiện trích lập tạo nguồn cải cách tiền lương đầy đủ theo quy định. Báo cáo số liệu nguồn CCTL chưa chính xác khi tổng hợp nhu cầu tăng lương theo quy định.

Lưu trữ chứng từ kế toán chưa khoa học, không theo dõi chi tiết các nội dung phát sinh cần thiết tại đơn vị phục vụ quản lý tài chính hiệu quả hơn; theo dõi đối chiếu công nợ phát sinh trong năm đối với từng nhà cung cấp.

Chưa hạch toán đúng một số nội dung chi theo quy định của tài khoản kế toán tại các văn bản hướng dẫn hiện hành; chưa điều chỉnh các bút toán hạch toán sai kịp thời.

Việc trích hao mòn Tài sản cố định (TSCĐ) đơn vị trích không đúng tỷ lệ hao mòn TSCĐ theo quy định tại Thông tư 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư 45/2018 TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ Tài chính.

soketdangbo6thang - web

Một hội nghị tại Trường Chính trị tỉnh Kon Tum (ruongchinhtri.kontum.gov.vn).

Sau khi phát hiện những sai phạm trên Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đã yêu cầu:

Kể toán đơn vị có trách nhiệm thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Sở Tài chính số tiền 25.968.000 đồng do thu vượt số tiền so với kết quả nghiệm thu phải thanh toán tiền đi lại của giảng viên các lớp cao cấp LLCT khóa 11, 12 và 13 do các học viên đóng góp.

Hạch toán bổ sung số lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh trong 2 năm 2017 và 2018 là: 2.079.392 đồng.

Tổng số tiền sai phạm kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 25.968.000 Đơn vị có trách nhiệm thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ Sở Tài chính tại Kho bạc tỉnh trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày công bố kết Luận thanh tra.

Đồng thời Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Kon Tum cũng đề nghị lãnh đạo đơn vị chỉ đạo cho các bộ phận chuyên môn có liên quan rút kinh nghiệm và riển khai khắc phục ngay những hạn chế mà Đoàn thanh tra đã nêu ở kết luận này.

Ngoài ra phải tăng cường công tác kiếm tra giám sát quản lý điều hành tài chính tại đơn vị nhằm hạn chế những sai sót trong quản lý sử dụng các nguồn kinh phí phát sinh tại đơn vị.

Theo dõi chặt chẽ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, thực hiện ngay việc rả soát, xác định kết quả, trích lập tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định trong những năm tiếp theo và theo dõi hạch toán chuyên nguồn cải cách tiền lương theo kiến nghị tại kết luận thanh tra tài chính tại đơn vị.

Rà soát một số nội dung chi thực tiễn có phát sinh tại các đơn vị, các chính sách, chế độ mới ban hành nhưng chưa quy định chi tiết trong quy chế chi tiêu nội bộ để bổ sung, hoàn chỉnh áp dụng thông nhất trong thời gian đến.

Chấn chỉnh ngay công tác tự kiểm tra tài chính hàng năm kịp thời theo quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức lập hồ sơ đấu thầu, cập nhật các chỉ tiêu biểu mẫu đúng quy định hướng dẫn hiện hành trong thời gian đến.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Kon Tum có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận kiến nghị tại kết luận này. Công khai kết luận thanh tra tại đơn theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện cho Đoàn thanh tra trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết luận thanh tra.

Để khách quan thông tin tới bạn đọc Phóng viên Pháp luật Plus đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Đặng Luận - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Kon Tum. Ông Luận cho biết: "Trường thực hiện kết luận thanh tra của Sở Tài chính Kon Tum. Trường đã nộp lại số tiền vào tài khoản tạm giữ của tỉnh...".

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Ngọc Huy - Nhã Vân

Loading...

Bình luận

Chùm ảnh “bầy chim khiêu vũ trên bầu trời” khiến người xem ngỡ ngàng

Một nhiếp ảnh gia người Đức đã ghi lại khoảnh khắc bầy chim tạo hình tuyệt đẹp trên bầu trời, như thể chúng đang “khiêu vũ”.

Gần 600 hình xăm và đại phẫu thuật cơ thể, cô gái khiến người nhìn phát hoảng

Một cô gái 25 tuổi ở Úc gây “sốc” với hình ảnh sau khi chi hơn 2,7 tỷ đồng để “đập đi xây lại” và xăm gần 600 hình trên cơ thể.

Giải bóng đá sinh viên Đại học quốc gia TP HCM mở rộng 2020 chính thức khởi động

Giải Bóng đá Sinh viên Đại học Quốc gia TP HCM mở rộng chính thức khai mạc trong không khí sôi động, thu hút gần 10.000 sinh viên và người hâm mộ.

VFF tiếp tục chấn chỉnh, cảnh cáo trọng tài

VFF tiếp tục lên tiếng cảnh báo, các trọng tài đang làm nhiệm vụ tại các giải chuyên nghiệp nếu sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Xem thêm